അമ്ല മഴയുടെ പിതാവ് ?

1) അമ്ല മഴയുടെ  പിതാവ്  ?

              ഹെര്‍ബെര്‍ട്ട് ബോര്‍ മാന്‍

ബോറടി ച്ചിരു ന്നപ്പോള്‍  മഴ പയ്യ്തു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ