ഇന്ത്യ ഭാരതത്തിന്റെ ദേശീയപ്രതീകങ്ങൾ
പതാകത്രിവർണം
ചിഹ്നംസാരനാഥിലെ അശോകസ്തംഭം
ഗാനംജന ഗണ മന
ഗീതംവന്ദേ മാതരം
മൃഗംരാജകീയ ബംഗാൾ കടുവ
പക്ഷിമയിൽ
പുഷ്പംതാമര
ജലജീവിസുസു(ഗംഗ  ഡോള്‍ഫിന്‍ )
വൃക്ഷംഅരയാൽ
ഫലംമാങ്ങ
കളിഹോക്കി
ദിനദർശികശകവർഷം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ