വര്‍ഷങ്ങള്‍ കോഡ്

                                  1969  

ചന്ദ്രനില്‍ 

2)  ഇന്ത്യയില്‍  ബാങ്കുകള്‍  ദേശസാല്‍ക്കരിച്ചു 

3)  I  S R  O  രൂപീകരിച്ചു 

4)  തമിഴ്നാട്  എന്ന  പേര് കിട്ടി 

5)  ധന ശാസ്ത്രത്തി ന്  നോബല്‍  സമ്മാനം  നല്‍കിത്തുടങ്ങി 

6)  മലപ്പുറം  ജില്ല  രൂപീകരിച്ചു 

7  ഫിലിം  അവാര്‍ഡ്‌  നല്‍കി  തുടങ്ങി .