കായലുകള്‍

കായലുകള്‍

1)വേമ്പനാട്ട് കായലില്‍ പതിക്കുന്ന നദികള്‍ ?

                1) അച്ഛന്‍ കൊവിലാര്‍

                2)മുവട്ടുപുഴ

                3)മണിമലയാര്‍

                4)മീനച്ചിലാര്‍

                5)പമ്പ

കോഡ് :  അച്ഛന്‍ മുവാറ്റുപുഴയില്‍  പോയപ്പോള്‍ മണി മീനയുമായി പമ്പ  കടന്നു