ദിവസങ്ങള്‍ കോഡ്‌ രൂപത്തില്‍


മാര്‍ച്ച്‌               21        22       23         24  

                            വന , ജല , കല ,ക്ഷയ  ദിനം 


മാര്‍ച്ച്‌  21         :       വനദിനം 
മാര്‍ച്ച്‌  22         :       ജലദിനം 
മാര്‍ച്ച്‌  23         :       കാലാവസ്താ ദിനം 
മാര്‍ച്ച്‌  24         :       ക്ഷയ ദിനം  
ഡിസംബര്‍     1         2         3         4

കോഡ് :       എയ്ഡ്സ്  ബാധിധനായ കുട്ടി കമ്പ്യൂട്ടര്‍  പഠിക്കാന്‍  പോയപ്പോള്‍  വികലങ്കന്‍ ആയതുകൊണ്ട്  അവന്  നവിയില്‍  ചേരാന്‍  പറ്റിയില്ല 


ഡിസംബര്‍                 എയ്ഡ്സ്  ദിനം      

ഡിസംബര്‍                  കമ്പ്യൂട്ടര്‍  സാക്ഷരതാ  ദിനം 

ഡിസംബര്‍                  വികലങ്ക ദിനം 

ഡിസംബര്‍                  നാവിക ദിനം 

  • 1981 - എയ്ഡ്സ് വൈറസ് ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടു.


ആഗസ്റ്റ് 20

സത് ഭാവന യുള്ള  രാജീവിനെ  കൊതുക്  കുത്തി .

6 അഭിപ്രായങ്ങൾ: